Standard avtalevilkår
for tjenester & produkter

UI & UX design. Front-End utvikling. Back-End utvikling. Serviceavtale. Managed hosting. Partneravtale.

FantasyLab

Versjon: 2.0

Sist oppdatert: 03.08.20

Epost: support@fantasylab.io

Generelt om avtalen:

Standard avtalevilkår er FantasyLab betingelser for levering av tjenester og produkter.

Gjennom standard avtalevilkår gjøres FantasyLab kapasitet tilgjengelig for kunden.

Nyeste versjon av standard avtalevilkår vil til enhver tid være publisert på https://fantasylab.io.

FantasyLab vil varsle alle sine aktive kunder om endringer i avtalevilkårene rett etter lansering av nyeste versjon – Dette gjøres som regel via nyhetsbrev.

Kontakt:

FantasyLab har faste åpningstider for kontakthenvendelser (mandag til fredag, 9 – 17).

Alle skriftlige henvendelser vil som regel besvares innen 24 – 48 timer, med unntak av der det foreligger egne avtaler.

Bedriften er åpen alle vanlige arbeidsdager med ordinær kapasitet og åpen i helg, fellesferier og helligdager med begrenset kapasitet.

Epost: support@fantasylab.io

Telefon- og møtehenvendelser må avtales på forhånd, av hensyn til timeplan og kapasitet.

Kvalitetserklæring:

FantasyLab garanterer følgende for enhver bestilling:

 • Skreddersydd tilnærming og samarbeid.
 • Teknisk opplæring ved behov.
 • Testing og optimalisering før lansering.
 • Mobil, tablet og web optimalisert løsning.
 • Grunnleggende «OnSite SEO».
 • Telefon, e-post og chat support.
 • Dedikert prosjektleder.
 • Genuin og løsningsorientert service.

Tjenester:

Med tjenester menes:

 • User Interface Design (Brukergrensesnitt).
 • User Experience Design (Brukeropplevelse).
 • Front End utvikling.
 • Back End utvikling.

Produkter:

Med produkter menes:

 • WordPress Serviceavtale.
 • Managed Cloud Hosting.
 • Enterprise Partneravtale.

WordPress Serviceavtale tar for seg «stegs- og arbeidsprosesser» for drift og vedlikehold av WordPress prosjekt. Serviceavtalen er et abonnementsprodukt, uten binding. Produkt tilgjengeliggjør nødvendig støtte for vedlikehold av WordPress prosjekt. Se avtale for mer detaljer.

Managed Cloud Hosting er server infrastruktur inkludert SysOps (System Operations), satt opp etter FantasyLab «gull standard». Infrastruktur kommer sammen med driftsavtale som tilgjengeliggjør nødvendig løsning og støtte for vedlikehold av skymiljø. Managed Cloud Hosting er et abonnementsprodukt, uten binding.

* Maskin- og programvare kravspesifikasjoner for server og detaljer rundt driftsavtalen, kommer i et eget PDF dokument.

Enterprise Partneravtale tilbys kunder som etter avtale ønsker å gi «X %» av sin omsetning eller overskudd for et partnersamarbeid. Partneravtalen trer i kraft ved signering etter nærmere avtale og kommer med en midlertidig binding. Se partneravtale for detaljer.

Ta kontakt med support@fantasylab.io for spørsmål.

Eierskap, rettigheter og innhold:

Det er tre parter å ta hensyn til:

 • FantasyLab
 • Kunden
 • Tredjeparter

Alt innhold som leveres til FantasyLab fra kunden, så FantasyLab kan utføre jobben, er å anse som kundens eiendom.

Innhold kan blant annet bety, men er ikke begrenset til; media, bilder, illustrasjoner, video, tekst, kodefiler og lyd.

Alt FantasyLab lager for kunden tilhører kunden eksklusivt og med ubegrensede rettigheter, så langt det lar seg gjøre og så langt det angår FantasyLab – med unntak av når FantasyLab benytter seg helt eller delvis av elementer skapt av tredjeparter og/eller seg selv.

F.eks. om FantasyLab lager en nettside for kunden, der «nettsidemalen» er kjøpt fra Envato, da tilhører «eksklusivt eierskap og ubegrensede rettigheter» den respektive utvikleren som har skapt malen og lagt det ut for salg på Envato.

Ved å kjøpe malen for videreutvikling, tilegner FantasyLab seg «begrenset eierskap og bruksrettighet» og/eller en «kommersiell lisens» som gis videre til kunden, som regel på livstid.

Scrum rammeverk og smidig tankesett:

Scrum er et arbeidsrammeverk for design og utvikling av applikasjoner.

«Smidig tankesett» (Agile Manifesto) er tanke prinsipper som tatt i bruk med «Scrum prosessen», tilrettelegger for balanse mellom logikk og kreativitet.

Arbeidssystemet tillater FantasyLab å jobbe på intelligent vis med alle involverte parter.

Primær orientering er i bunn og grunn et kvalitetsprodukt og en storfornøyd prosjekteier.

Om applikasjonen f.eks. er å se på som et puslespill, så tillater «Scrum og smidig tankesett» for endringer og justeringer underveis på en «puslebit», uten at det skal påvirke andre deler. Dermed kan det generelt skaleres og videreutvikles etter ønske – såfremt det gjøres ihht. avtale.

Fremgangsmetoden egner seg for prosjekter som skal skapes fra bunn og føres fra A til Å, og der det kreves at resultatet er mer enn gjennomsnittlig godt.

Prosessen er til for at en skal kunne levere høyest verdi på kortest mulig tid – Med det sagt, hos FantasyLab vil det ikke legges stor vekt på tid, men på kvalitet.

«Scrum og smidig tankesett» brukes på alle bestillinger i mer eller mindre grad – helt avhengig av arbeidsomfang, utfordring, kravspesifikasjon, osv.

Ta kontakt på support@fantasylab.io for mer informasjon.

Illustrasjon kommer snart…

Ordresystem:

 1. Kartlegging av kravspesifikasjon – Innsamling av opplysninger, materiale og informasjon.
 2. Estimering – Arbeidsomfang, tid og kostnad estimeres basert på kunnskap, erfaring og kravspesifikasjon.
 3. Tilbud – Ordreoversikt, estimering, kravspesifikasjon og andre detaljer legges inn i tilbud og sendes via epost.
 4. Bekreftelse – Det må foreligge et tilbud for hver eneste bestilling og alle tilbud må bekreftes av daglig leder, eventuelt av fullmektig med daglig leder i kopi.
 5. Kansellering og bruddgebyr – Bekreftet tilbud kan kanselleres når som helst før arbeid starter. Der kunden kansellerer etter at arbeid har startet kan det faktureres et bruddgebyr på 15% av totalsummen, for gjeldende tilbud.
 6. Kansellering av abonnementsprodukt – WordPress serviceavtale og Managed Cloud Hosting faktureres kvartalsvis. Abonnement kan sies opp når som helst, men eventuelle gjenværende måneder må brukes opp og innbetalte beløp refunderes ikke.
 7. Endringer – Etter skriftlig enighet. Vær bevisst over at endringer kan føre til merarbeid, som igjen kan føre til vesentlige forsinkelser.
 8. Levering – Levering skjer ihht. «Scrum rammeverk og smidig tankesett prinsipper».

Tilbud:

Tilbud og bekreftelse skal skje ihht. lovverk.

Bestilling skal føres inn i tilbud, sendes via epost og bekreftes av daglig leder/styreleder eller av fullmektig, med daglig leder i kopi.

Et tilbud er å anse som en «tilpasset kontrakt» for bestillingen det gjelder for. Der arbeid for bestilling er godkjent og produktet er levert, anses kontrakt som oppfylt – Godkjenning skal skje skriftlig via epost.

Tilbud utføres uavkortet under FantasyLab standard avtalevilkår. Kan ikke standard avtalevilkår aksepteres, så kan ikke bestilling gjøres og/eller samarbeid inngås.

Milepæler:

Bestilling kan deles opp i milepæler.

En milepæl som utføres og som godkjennes er ikke refunderbar, kan ikke oppheves og anses generelt som «fullført» – uavhengig av gjenstående milepæler.

Der FantasyLab utfører en milepæl, vil alle aktører med riktig teknisk kompetanse kunne fortsette gjenstående arbeid fra neste milepæl.

Ansvar:

FantasyLab opererer via et etablert og globalt anerkjent arbeidssystem som fungerer, såfremt stegs- og arbeidsprosesser respekteres.

FantasyLab er ansvarlig kun for sine tjenester, produkter, stegs- og arbeidsprosesser – ingenting annet utover dette.

FantasyLab er ansvarlig for å veilede kunden etter beste evne, sammen med utmerket service. Kunden er pliktet til å respektere gitte retningslinjer.

FantasyLab er under ingen omstendighet, direkte eller indirekte, ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tap av noen som helst art. Kunden er 100% ansvarlig for sin egen forretningsferd.

Det er kun mulig for FantasyLab å gjøre teknisk og/eller estetisk feil vedrørende produksjon og/eller levering. Der teknisk og/eller estetisk feil avdekkes og dette direkte skyldes FantasyLab, vil FantasyLab ta ansvar ved å utføre feilretting, velvillig og kostnadsfritt – men ingenting mer enn dette.

FantasyLab tar ikke ansvar for avtaler mellom kunden og tredjeparter.

Produksjonsfeil og garanti:

Der kunden har gjort en bestilling og FantasyLab har levert, og det ved levering og/eller kort tid etter levering oppstår teknisk og/eller estetisk feil som direkte skyldes FantasyLab produksjon, vil FantasyLab imøtekomme etter aller beste evne og det kostnadsfritt.

Der feil oppstår og/eller vedvarer og feilen skyldes tredjeparter, så er ikke det FantasyLab produksjonsfeil.

Kunden har livstidsgaranti på alle feil som kan teknisk sett bevises som direkte produksjonsfeil gjort av FantasyLab – som f.eks. feilmeldinger og/eller kode som ikke fungerer slik det skal.

F.eks. FantasyLab benytter seg av en modul laget av en tredjepartsleverandør, etter kundens ønske. Om koden FantasyLab skriver for å implementere modulen sørger for feil, så er det produksjonsfeil gjort av FantasyLab.

Om koden FantasyLab skriver for å implementere modulen er riktig, men modulen består av produksjonsfeil gjort av tredjepartsleverandør, så er det naturligvis ikke FantasyLab produksjonsfeil.

Der feil ikke skyldes FantasyLab, vil feilretting skje etter estimering av arbeidsomfang og timespris fakturering.

Leveringsmislighold (tidsfrist):

Ved leveringsmislighold må hendelsesforløp, historikk, avtaler og lignende etterforskes før saken bedømmes.

Leveringsmislighold defineres som tre (3) ting;

 • Mangel på levering ved tidsfrist.
 • Mangel på leveringsevne.
 • Mangler på produktet, ved levering.

FantasyLab vil gjennom «Scrum rammeverk og smidig tankesett prinsipper» dele opp bestilling i en eller flere milepæler og kjøre «arbeidssprints».

Oppdeling i flere milepæler fordeler arbeidsvekten utover et system som er tilrettelagt for at alle arbeidsoppgaver fullføres i god rekkefølge. Arbeid som utføres må 100% godkjennes før en går videre.

Milepæl utføres, arbeid godkjennes, betaling gjøres, deretter er arbeid ferdig.

Ferdig arbeid for en milepæl kan ikke refunderes eller oppheves.

Der FantasyLab forplikter seg til å levere ved tidsfrist og dette ikke blir overholdt grunnet f.eks. grov uaktsomhet, har kunden rett på 15% reduksjon av totalsum for gjeldende tilbud.

Grov uaktsomhet er når FantasyLab og kunden blir enig om tidsfrist og det f.eks. går urimelig lang tid over tidsfrist og kunden selv tar kontakt for status.

Ellers er det vanlig at tidsfrister bøyes på og/eller utsettes, da ting kan oppstå underveis og tilpasninger må gjøres.

Fordeler:

Retningslinjer for utvikling av «optimal kode».

FantasyLab har over god tid etablert retningslinjer for implementering av de beste «øvelsene» for kodeutvikling. Fokus ligger på sikkerhet, skalering, ytelse og videreutvikling.

FantasyLab produserer kode som alle aktører med riktig teknisk kompetanse kan forstå og jobbe med.

Retningslinjer revideres og oppdateres jevnlig.

Ta kontakt på support@fantsylab.io for mer informasjon.

Retningslinjer for design

FantasyLab følger Google sine retningslinjer for «material design», og digitaliseringsdirektoratets krav og regelverk for universal utforming.

Enterprise kundebehandling

FantasyLab er et selskap som er ivrig etter å implementere selvinnsikt, visdom og dyp brukerforståelse i sin kundeservice, til enhver tid – for kundens beste opplevelse.

Les mer om FantasyLab sine «kjerneverdier» på https://fantasylab.io

System:

FantasyLab «operative system» er komponert sammen over god tid der hovedfokus har vært fundament, funksjon, praksis og mestringsfølelse.

Systemet består blant annet av:

 • Skreddersydd organisasjonsstruktur.
 • Profesjonelle programvarer og digitale verktøyer.
 • Arbeidsrutiner og ordensregler
 • Retningslinjer for kvalitetsproduksjon, levering og kundebehandling.
 • Høy bevissthet og rik sinnsholdning.
 • Rammeverk, stegs- og arbeidsprosesser for smidighet og flyt.
 • Juridiske kontrakter, vilkår og avtaler.

For alle henvendelser, ta kontakt med support@fantsylab.io

Fjerntliggende team:

Arbeid er digitalt og landegrenser er irrelevant. Det som er relevant er alle gode kvaliteter som et faglig kompetent individ bør besitte i hjerte og sinn.

FantasyLab rekrutterer kun talenter som besitter driv, erfaring, høy faglig kompetanse og som vet sin verdi.

FantasyLab sitt skreddersydde system tilrettelegger for godt samarbeid på kryss og tvers da alt foregår digitalt.

Alle medlemmer i FantasyLab sitt fjerntliggende team går gjennom intervjuer og skjermingsprosesser før de må signere på arbeidskontrakt og oppgi dokumenter som Passport, foto og kontaktinformasjon for ID og verifisering.

Se FantasyLab sin databehandlingsavtale for detaljer rundt ivaretagelse av personvernforordningen og behandling av personopplysninger.

Kunden forholder seg kun til support@fantasylab.io der Oslo basert prosjektleder vil følge opp.

Pris:

FantasyLab sin timespris ligger pr dags dato på NOK 900,- eks mva.

Timesprisen dekker følgende:

 • Designer, utvikler, system ingeniør og prosjektleder
 • Over 20+ profesjonelle programvarer og digitale verktøyer.
 • Kreativitet og teknisk kompetanse.
 • Kundeservice/Brukerforståelse i «verdensklasse».

Faktura, betaling og inkasso:

Det faktureres ihht. tilbud, bekreftelse og generelt standard lovgivning.

FantasyLab har følgende innstillinger for fakturering.

Standard stegsprosess:

 1. Faktura produseres med syv (7) dagers forfall.
 2. Syv (7) dager etter opprinnelig forfall, sendes det automatisk betalingspåminnelse uten purregebyr og renter.
 3. Syv (7) dager etter forfall på betalingspåminnelse (eller 14 dager etter opprinnelig fakturaforfall), sendes det automatisk inkassovarsel i brevform med purregebyr og renter.
 4. 14 dager etter forfall på inkassovarsel (eller 28 dager etter opprinnelig fakturaforfall), sendes saken til Lindorff inkassobyrå.

Inkassobyrå vil legge på egne salærer og purregebyrer.

Velger kunden å betale direkte til FantasyLab etter at saken er opprettet hos inkassobyrået, vil inkassobyrået fortsatt kunne kreve inn eventuelle salærer og purregebyrer som legges til på saken.

Ved bestilling der det er avtale om forskuddsbetaling:

FantasyLab kan inngå avtaler om forskuddsbetaling med nye og eksisterende kunder, som en form for depositum.

Der kunden ikke legger inn forskuddsbetaling ihht. avtale, kan ikke arbeid starte av hensyn til kapasitet, timeplan og arbeidsordning.

Gjøres forskuddsbetaling og arbeid starter, så er dette bindende og ikke refunderbart.

Abonnementsprodukter:

Faktureres kvartalsvis med «standard stegsprosess» for fakturaforfall.

Abonnementet kan sies opp når som helst, men eventuelle gjenværende måneder må brukes opp og innbetalte beløp refunderes ikke.

Partneravtale:

Faktureres ihht. egen avtale.

Faktura følger «standard stegsprosess» for fakturaforfall.

Betalingsmislighold:

Betalingsmislighold er når sak opprettes hos inkasso og det vil regnes som avtalebrudd.

Ved betalingsmislighold kan FantasyLab stoppe arbeid, legge ned nettsider og/eller holde tilbake på arbeid, eierskap og lignende til skyldig beløp er innbetalt.

Klage:

FantasyLab oppfordrer alle kunder som føler seg misfornøyd til å ta kontakt og fremlegge sin sak skriftlig.

FantasyLab vil imøtekomme alle klager etter beste evne og med høyeste rettferdighet.

Alle skriftlige klager kan rettes mot support@fantasylab.io

Refundering:

FantasyLab leverer ikke et produkt. FantasyLab leverer arbeidet for å realisere et produkt og realiseringen vil være en pågående prosess.

Arbeid dokumenteres systematisk og utføres generelt på en slik måte at kunden til enhver tid får det de betaler for / har betalt for.

Alle tredjeparter/aktører med riktig teknisk kompetanse vil når som helst kunne fortsette eventuelt gjenstående arbeid.

For mer informasjon se:

 • «Scrum rammeverk og smidig tankesett»
 • «Milepæler».

FantasyLab refunderer ingen beløp fordi ressurser som legges inn i bestillingen er verdi som ikke kan fås tilbake, men som kunden teknisk sett kan benytte seg av videre – uansett om de velger det eller ikke.

Produksjon og leveringsflyt er lagt opp på en slik måte at kunden betaler for utført milepæl som 100% godkjennes.

Abonnementsprodukter:

Abonnement sies opp skriftlig og kan sies opp når som helst.

Fakturaer som sendes ut kvartalsvis for et abonnementsprodukt refunderes ikke og månedene må brukes opp.

Heving av kjøp:

Angrefristloven gjelder kun for forbrukere (privatpersoner).

Innbetalte beløp kan refunderes, såfremt arbeid ikke har startet.

Kunden kan aldri heve kjøp for en bestilling og/eller milepæl som er fullført, godkjent, levert og ansett som ferdig.

Kunden kan si opp kjøpet på en slik måte at de ikke trenger å betale videre for eventuelt gjenværende arbeid og/eller milepæler.

Tvister:

FantasyLab er stolt av å være et løsningsorientert selskap.

Kundens tillit og samarbeid er det viktigste.

Ved en eventuell tvist oppfordres kunden til å se gjennom saken sammen med FantasyLab så objektivt som mulig, på en slik måte at det kan være vinn/vinn for alle parter som har investert ressurser og kapasitet.

Der partene ikke vil eller ikke kan komme til en enighet skal saken løses etter norsk lovverk, ved norsk domstol/forliksråd, i Oslo.

Force Majure:

Ved typiske force majeure hendelser faller alle avtaler midlertidig bort inntil løsning inntreffer.